STANOWISKO Prezydium ORL w Rzeszowie w sprawie bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących warunkowego prawa wykonywania zawodu

W sprawie warunkowych praw wykonywania zawodu należy przypomnieć, że zostały one wprowadzone na czas kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz przedłużone dla obywateli Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Samorząd Lekarski uznawał od początku te przepisy za wadliwe, między innymi z powodu braku wymogu znajomości języka polskiego, czy braku ustanowienia minimum kwalifikacji zawodowych. Jedynym ważnym dokumentem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej winno być Prawo Wykonywania Zawodu wydane przez Okręgową Izbę Lekarską po pozytywnym zdaniu egzaminu nostryfikacyjnego lub Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów spoza terytorium Unii Europejskiej. Niestety obecna sytuacja prawna powoduje szereg nieprawidłowości w tym: nieuprawnione używanie tytułu lekarza specjalisty przez osoby z warunkowym prawem wykonywania zawodu, rejestrowanie przez nie działalności gospodarczej o nazwie sugerującej prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej,  podejmowanie dodatkowego zatrudnienia poza miejscem objętym zgodą MZ, zatrudnianie w placówkach ochrony zdrowia lekarzy którym OIL odmówiła przyznania WPWZ.

W ślad za apelem Wielkopolskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących warunkowego prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały dyplom poza UE jeszcze raz przypominamy, że warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty nie uprawnia do pracy w charakterze specjalisty. Umieszczanie informacji wprowadzających w błąd pacjentów, w taki sposób, że lekarz posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty udziela świadczeń zdrowotnych bez nadzoru specjalisty i w takim samym zakresie jak specjalista stanowi naruszenie obowiązujących zasad wykonywania zawodu lekarza.