Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Grzegorz Siteń

Tytuł zawodowy    lekarz
Specjalizacja   pediatria, nefrologia

 

 

 

Skargi

  • W postępowaniu prowadzonym przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pisma wnosi się w trybie wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania karnego, które powinny spełniać wymogi określone w art. 119 § 1 Kodeksu, w szczególności zawierać własnoręczny podpis składającego pismo. Pisma takie należy składać bezpośrednio w biurze odpowiednich organów izb lekarskich albo przesyłać za pośrednictwem poczty.  
  • Pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy wniesione w postaci elektronicznej, w  tym skany, nie wywołują skutków prawnych i pozostają bez biegu.
  • Wobec powyższego, chcąc złożyć skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, osobiście podpisane pismo z opisem sytuacji (należy podać czas, miejsce zdarzenia, kogo sprawa dotyczy i jakie są zastrzeżenia co do postępowania lekarskiego), należy wysłać na adres OIL w Rzeszowie lub przynieść do siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej.