Składki członkowskie

UWAGA !!!
SKŁADKI członkowskie powinny być wpłacane wyłącznie NA INDYWIDUALNE KONTA !!!
Wpłata na konto ogólne IZBY nie będzie księgowana!

Informację o numerach kont można uzyskać pod numerem tel. 17 717 77 23

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 60/22/IX z dnia 16 grudnia 2022 r. zasady podlegania obowiązkowi opłacania składek członkowskich z tytułu przynależności do samorządu lekarzy są następujące:


Miesięczna składka obowiązująca członka okręgowej izby lekarskiej wynosi:

    120 zł - dla lekarza, lekarza dentysty,
    60 zł - dla lekarza stażysty, lekarza dentysty stażysty

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej lekarza są :

  • lekarze, lekarze dyntyści, którzy ukonczyli 70 lat;
  • skreśleni z rejestru członków okregowej lub wojskowej izby lekarskiej;
  • lekarze, lekarze dyntyści, którzy złożyli oswiadczenie, że nie osiagają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze zródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłaczeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych lub ustaw regulujacych zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.
  • Lekarz korzystający ze zwolnienia z opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiągnięciu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.
  • Lekarz lub lekarz dentysta, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 zł, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Obowiązek płacenia składek członkowskich przez lekarzy powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dokonany został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej. Składka za dany miesiąc winna być opłacona do końca tego miesiąca kalendarzowego lub z dowolnym wyprzedzeniem. W przypadku skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej, obowiązek płacenia składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po skreśleniu.

wzory oświadczeń w załączniku do uchwały (do pobrania poniżej)

 

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej tekst jednolity 27/14/VII z dnia 5 września 2014 i  UCHWAŁA Nr 60/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej do pobrania poniżej