Składki członkowskie przypomnienie

Składki członkowskie 2023

 

Informujemy, że w zgodnie z obwieszczeniem nr 5/22/IX Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2022 r. składka członkowska obowiązująca lekarza lub lekarza dentystę od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi 120 zł miesięcznie.

            Lekarz lub lekarz dentysta, posiadający Prawo Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę w wysokości 60 zł miesięcznie.

            Składkę w wysokości 120 zł miesięcznie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie, figurujący w rejestrze OIL w Rzeszowie, w tym:

- uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawodzie, ale posiadający Prawo Wykonywania Zawodu),

- uzyskujący przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi do ukończenia 70. roku życia.

            Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:

- ukończył 70 lat

- został skreślony z rejestru członków OIL w Rzeszowie (zrzekł się Prawa Wykonywania Zawodu lub został przeniesiony do innej izby lekarskiej), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie,

- złożył oświadczenie i wniosek, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyłączeniem renty lub emerytury. Zwolnienie ma charakter czasowy. Przysługuje wyłącznie na bieżąco i na okres nie osiągania przychów (poza rentą lub emeryturą). Lekarz lub lekarz dentysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić OIL w Rzeszowie o osiąganiu przychodów. Obowiązek opłacania składki powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz i lekarz dentysta osiąga dochód.

            Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwałę.

Powyższe zasady obowiązują na terytorium każdej Okręgowej Izby Lekarskiej.