Ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniem Ochrony Prawnej oraz zwrotem kosztów nieprawidłowej refundacji leków w ramach składki izbowej.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Pragniemy poinformować, że od 02.10.2023r. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie w ramach Programu przygotowanego wspólnie z PZU SA zapewnia bezpłatne ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniem Ochrony Prawnej oraz zwrotem kosztów nieprawidłowej refundacji leków.

 

Do Programu może przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, opłacający regularnie składki na samorząd lekarski, który jest członkiem OIL w Rzeszowie.

 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na stronie ins-med.pl. Wystarczy podać adres mailowy oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu.

 

Suma gwarancyjna, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia wynosi w okresie ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy równowartość w złotych 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

 

Zakres ubezpieczenia OC w składce dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie poza wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą gwarantuje m.in. rezygnacje z prawa do dochodzenia roszczenia wobec ubezpieczonego z tytułu wyrządzonej szkody w wyniku rażącego niedbalstwa oraz pokrycie kosztów depozytu sądowego do wysokości 150.000 złotych.

Mając na uwadze chęć poprawy bezpieczeństwa prawnego i osobistego członków naszej Izby oraz zapewnienia kompleksowości w zakresie dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych wynegocjowaliśmy także specjalną ofertę w zakresie ubezpieczeń dodatkowych, tj.: dobrowolnego ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną aż do 6.000.000 złotych, ubezpieczenia Utraty Dochodu, ubezpieczenia NNW z HIV/WZW czy też ubezpieczenia Ochrony Prawnej z sumą aż do 500.000 złotych.

Koszty podstawowego ubezpieczenia OC wraz z Ochroną Prawną pokrywa samorząd lekarski a koszty pozostałych ubezpieczeń indywidualnie lekarz lub lekarz dentysta.

UWAGA!!! SAMORZĄD POKRYWA KOSZT JEDNEGO UBEZPIECZENIA OC do kwoty 108 zł/rok i jednego ubezpieczenia OCHRONY PRAWNEJ do kwoty 27 zł/rok

Osoby, które przystąpią do Programu nabywają również prawo do otrzymania 20% zniżki na wybrane ubezpieczenia oferowane przez PZU SA (m.in. komunikacyjne, majątkowe oraz turystyczne).

Wyłącznym podmiotem uprawnionym przez PZU SA do obsługi ww. Programu ubezpieczeń jest INS Services Sp. z o.o. (www.ins-med.pl, infolinia: 22 494 36 50, pn.-pt. 8.00-18.00).

Więcej informacji na stronie:

https://ins-med.pl/program-ubezpieczenia-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-oil-w-rzeszowie/