Samorząd Lekarski

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich): sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie, reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza, integrowanie środowiska lekarskiego, zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą, prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin, zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich, wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami.

Zadania określone powyżej samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:

 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
 • negocjowanie warunków pracy i płac,
 • sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
 • współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
 • przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
 • opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
 • prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
 • sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
 • występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.