Rejestr praktyk zawodowych

Na podstawie  art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U.16.1638 ) i obwieszczenia  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018r od 1 lutego 2018 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

- za wpis do rejestru – 149 zł

- za zmianę wpisu w rejestrze – 74,50 zł

Opłaty należy wnosić na konto: 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415

 

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi.

 

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz.U.16.1638 ) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty.

 

Od dnia 15.07.2016r.  do zarejestrowania  gabinetu stacjonarnego nie jest wymagana opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.

 

Ponadto nie ma już obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywlinej.

Nastąpiła również zmiana nazwy praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

( ustawa z dnia 10.06.2016r o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych ustaw, Dz.U.2016.960)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą od 1 kwietnia 2013 lekarz, lekarz dentysta nie może zarejestrować praktyki lekarskiej , dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru składając dokumentację w formie papierowej.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/).

Warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć wniosek w wersji elektronicznej, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.

 
Bez tego lekarz, lekarz dentysta nie będzie w stanie zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru.
 
Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego. W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120-160 zł rocznie). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
 
Profil zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut – nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów.
 

Jak założyć konto w systemie ePUAP i poświadczyć profil?
1. Założyć konto na platformie ePUAP zaczynając tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany.
3. Następnie, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.

 

Rodzaje praktyk i wymagane dokumenty:

   Gabinet stacjonarny ( oznaczenie we wniosku: 98- praktyka lekarza bez specjalizacji, 99- praktyka specjalistyczna) :

 • Wniosek elektroniczny
 • Wydruk CEIDG (zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej)     w działalności należy podać adres gabinetu stacjonarnego.
 • Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (nr konta: PKO SA 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415)
  – 149 zł – wpis do rejestru
  – 74,50 zł – zmiana wpisu w rejestrze

   Praktyka wyłącznie w miejscu wezwania - wizyty w domu pacjenta  (oznaczenie we wniosku: 95- praktyka lekarza bez specjalizacji, 96- praktyka specjalistyczna)

 • Wniosek elektroniczny
 • Wydruk CEIDG (zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej)
 • Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (nr konta: PKO SA 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415)
  – 149 zł – wpis do rejestru
  – 74,50 zł – zmiana wpisu w rejestrze

   Praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzacym ten zakład (oznaczenie we wniosku: 93- praktyka lekarza bez specjalizacji, 94- praktyka specjalistyczna) we wniosku należy podać wszystkie adresy podmiotów w których będą świadczone usługi medyczne

 • Wniosek elektroniczny
 • Wydruk CEIDG (zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej)
 • Skan 1 strony umowy z podmiotem leczniczym prowadzacym ten zakład lub promesa zawarcia takiej umowy
 • Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (nr konta: PKO SA 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415)
  – 149 zł – wpis do rejestru
  – 74,50 zł – zmiana wpisu w rejestrze
Jak  zarejestrować praktykę lekarską, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktykę z rejestru?

  Chcąc zarejestrować praktykę lekarską należy:

 • założyć konto na stronie RPWDL w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych w sekcji Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów;
 • zalogować się do aplikacji i uzupełnić nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej. Do wniosku należy załączyć zeskanowane dokumenty: wydruk CEIDG i dowód wpłaty za rejestrację praktyki
 • po zakończeniu uzupełniania danych, celem weryfikacji poprawności wprowadzonych treści, trzeba wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;
 • zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”;
 • jeśli pracownik Organu Rejestrowego zauważy braki we wniosku lub niepoprawne dane wówczas odsyła wniosek do uzupełnienia (wniosek dostępny w zakładce „Wnioski zwrócone”) wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja widoczna jest w zakładce „Dokumenty”);
 • zwrócony wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy” i nanieść w nim wymagane zmiany. Następnie należy postąpić według pkt 3 i 4.

  Chcąc wprowadzić zmiany w praktyce lekarskiej należy:

 • założyć konto na stronie RPWDL w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych w sekcji Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów;
 • zalogować się do aplikacji;
 • wypełnić wniosek o nadanie uprawnień i dostarczyć do Okręgowej Izby Lekarskiej (osobiście, pocztą na adres OIL Rzeszów, ul. Dekerta 2 lub na adres e-mail: okm.rzeszow@onet.pl )
 • po uzyskaniu uprawnień do księgi rejestrowej należy wybrać przycisk „Wniosek o zmianę” lub dla osób chcących wykreślić praktykę „Wniosek o wykreślenie”,
 • we wniosku należy nanieść wszystkie potrzebne zmiany i dodatkowo zweryfikować zawartość każdej z zakładek wniosku. Do wniosku należy załączyć zeskanowane dokumenty: dowód wpłaty za zmianę w rejestrze praktyk, 
 • po zakończeniu uzupełniania danych, celem weryfikacji poprawności wprowadzonych zmian, trzeba wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;
 • zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”;
 • jeśli pracownik Organu Rejestrowego zauważy braki we wniosku lub niepoprawne dane wówczas odsyła wniosek do uzupełnienia (wniosek dostępny w zakładce „Wnioski zwrócone”) wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja widoczna jest w zakładce „Dokumenty”);
 • zwrócony wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy” i nanieść w nim wymagane zmiany. Następnie należy postąpić według pkt 6 i 7.

 
Przypominamy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania  od 1 stycznia 2013 r. nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach), do tego służy praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład !!

W przypadku gdy w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia  w zakładzie leczniczym na  podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzacym ten zakład, to każde takie miejsce  można wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

Pozostałe uwagi i informacje:
 • praktyki pozostałe informacje
 • KASY FISKALNE 2015. Z dniem 1 stycznia 2015r weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.14.1544). Wprowadza ono zasadę, że każda praktyka lekarska udzielająca świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – niezależnie od wielkości osiąganego dochodu – będzie musiała posiadać kasę fiskalną.
  Informator kasowy oraz potrzebne dokumenty do pobrania poniżej.

przygotowała Pani Magdalena Szczepaniak - osoba obsługująca Rejestr Praktyk Prywatnych OIL w Rzeszowie