Komisja Młodych Lekarzy

Komisja Młodych Lekarzy przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie działa z myślą o lekarzach stażystach i młodych lekarzach w trakcie specjalizacji.


Jako jedna z kilku komisji działających w strukturach OIL w Rzeszowie, Komisja Młodych Lekarzy zrzesza lekarzy stażystów oraz lekarzy rezydentów. Stworzona została w celu reprezentowania interesów tej grupy lekarzy w ramach Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie oraz wobec organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców oraz organizacji społecznych. Ważnym celem Komisji jest uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów środowiska młodych lekarzy oraz pomoc sytuacjach kryzysowych zgłaszanych przez lekarzy z terenu objętego nadzorem Komisji.

Do głównych zadań komisji należy:

 • Prezentacja bieżących spraw młodych lekarzy w czasie posiedzeń komisji OIL oraz konsultowanie możliwych rozwiązań.
 • Opracowywanie i przedstawianie ORL w Rzeszowie projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy
 • edukowanie młodych lekarzy w zakresie zasad etyki lekarskiej;
 • organizacja warsztatów i szkoleń dedykowanym młodym lekarzom;
 • monitorowanie i przeprowadzanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji;
 • Informowanie młodych lekarzy na temat możliwości otrzymania pomocy od Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących u progu kariery zawodowej
 • Integracja środowiska młodych lekarzy.
 • podejmowanie wspólnych działań z komisjami młodych lekarzy innych okręgowych izb lekarskich a także NIL.

 

Skład Komisji:

 1. lek. Krzysztof Kiper - Przewodniczący
 2. lek.dent. Katarzyna Gawłowska - Wiceprzewodnicząca
 3. lek. Marcin Tarnawski - Sekretarz
 4. lek. Anna Lubera - członek Komisji
 5. lek. Łukasz Gaj - członek Komisji
 6. lek. Wikotr Kuzin - członek Komisji
 7. Lek. Karolina Rylska - członek Komisji
 8. lek. Klaudia Pempuś - członek Komisji