Informacje prawne 2020-2023

Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony

Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do dnia 31.03.2023 r.  / Dz.U.22.2736/


Od 1 stycznia 2023 r zakaz reklamy wyrobów medycznych

Z dniem 1 stycznia 2023 r wchodzą w życie przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  / Dz.U.22. 974/

Ustawa wprowadza zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez lekarza, farmaceutę i inną osobę, która na potrzeby promocyjne stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego.

Ustawa zakazuje podmiotom prowadzącym reklamę wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawód medyczny. Podobny zakaz obowiązuje w zakresie produktów leczniczych.

Ponadto art 58 tej ustawy zakazuje :

- prezentowania wyrobów w czasie spotkań, których celem jest zachęcanie do nabywania wyrobów, lub finansowania takich spotkań

- kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści

- odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji

- sponsorowania targów, wystaw , pokazów, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych w tym dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót takimi wyrobami

- prezentowania wyrobów w czasie targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji , zjazdów i kongresów naukowych

- przekazywania próbek w celu promocji wyrobów

Odwiedzanie lekarzy w celu reklamy wyrobu medycznego będzie się mogło odbyć po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz poza godzinami pracy lekarza i za zgodą kierownictwa jednostki leczniczej.


Ustalanie okresu zasiłku chorobowego rolników

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi , który wskutek choroby stał się niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, jednak nie dłużej niż przez 180 dni.

Jeżeli po wyczerpaniu zasiłku ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy , a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy  - zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy , jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Zasiłek ten  przyznaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego wystawionego zgodnie z art 55 i 55a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Dz.U.22.1732 /. Lekarz wystawiający musi posiadać upoważnienie ZUS.

Zasiłek chorobowy trwający dłużej niż 180 dni przyznaje się i wypłaca na podstawie orzeczenia wydanego w trybie art 46 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepis ten stanowi, że orzeczenie to wydają w I instancji lekarze orzecznicy Kasy, a w II instancji komisje lekarskie Kasy.

Podstawa prawna: art 14 i 46 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników / Dz.U.22,933 t.j/

                                   Ustalanie okresu zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez 182 dni , a jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana grużlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy , jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego gdy choremu, który nadal jest niezdolny do pracy , ale rokuje powrót do zdrowia przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Dz.U.22.1732 t.j/

Radca prawny Anna Bandelak


Zniżka cen energii elektrycznej dla prywatnie praktykujących lekarzy

 

Informujemy, że lekarze i lekarze dentyści prywatnie praktykujący mogą skorzystać z maksymalnej ceny na stałym poziomie 785 zł/MWh plus Vat w okresie od 1 grudnia 2022 r do 31 grudnia 2023 r.

W tym celu do dnia 30.11.2022 r należy złożyć do swojego sprzedawcy energii oświadczenie tzw. odbiorcy uprawnionego.

Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie statusu:

1. mikroprzedsiębiorcy, za którego uważa się przedsiębiorcę który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie warunki:

- zatrudniał mniej niż 10 pracowników

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży usług nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro

 

2. małego przedsiębiorcy , za którego uważa się przedsiębiorcę, który :

- zatrudniał mniej niż 50 pracowników

- osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozp. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego / Dz.U.22.2299/.

 

Radca prawny Anna Bandelak

Uwaga ważne przypomnienie : kto może wystawiać L-4

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy może wystawić lekarz, lekarz dentysta I felczer nie zależnie od prowadzonej formy działalności leczniczej,  jeśli posiada upoważnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydane na wniosek osoby upoważnionej  po złożeniu stosownego oświadczenia.

ZUS prowadzi rejestr lekarzy, lekarzy dentystów , felczerów którzy zgłosili wniosek w sprawie upowaznienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Podstawa prawna: art 54 I 56 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z powodu choroby I macierzyństwa / Dz.U.21.1133/

Poniżej treść art 54 ustawy:

Art.  54.  [Wystawianie zaświadczeń lekarskich]

1. 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej "zaświadczeniem lekarskim", lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej "wystawiającym zaświadczenie lekarskie", po złożeniu, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utworzoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), zwaną dalej "elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych", lub na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych.

Radca prawny : Anna  Bandelak


Nowa lista podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach.

Z dniem 21 maja 2022 r lekarze prowadzący praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą nabywać w hurtowniach dodatkowo:

- leki OTC  / wydawane bez przepisu lekarza / z ograniczeniem w wypadku leków zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym

- środki odurzające grup I-N, II-N, III-N, IV-N oraz  substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P , których działalność wymaga  posiadania i stosowania  w celach medycznych takich preparatów, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Dodatkowo lekarze dentyści mogą nabywać w hurtowniach również produkty stosowane w stomatologii / np. znieczulenia/.

Podstawa prawna: rozp. MZ w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych  / Dz.U.22.852. zm. Dz.U.22.1077/.


                                               Odroczenie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi do 2025 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r miały wejść w życie przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej z terminalem płatniczym. Minister Finansów w komunikacie poinformował, że wprowadzenie tego obowiązku zostaje przesunięte na dzień 1 stycznia 2025 r.

Jednocześnie przypominamy , że od dnia 1 stycznia 2022 r istnieje obowiązek umożliwienia pacjentowi dokonywanie zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego / terminal płatniczy, przelew na rachunek bankowy, przelew na numer telefonu, przelew tupu BLIK, płatność zbliżeniowa /.


                                               Wydawanie zgody na leczenie poza granicami Polski

Z dniem 9 czerwca 2022 r weszło w życie rozp. MZ w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu  / Dz.U.22 1209/.

Wzory wniosków stanowią załączniki do tego rozporządzenia.


Ospa małpia jako zakażenie.

Z dniem 31 maja 2022 r ospa  małpia oraz zakażenie wirusem ospy małpiej zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi. / Dz.U.22.1143/                                                                               


KREDYTY NA STUDIA MEDYCZNE

 

Z dniem 1 kwietnia 2022 r wchodzi w życie rozp. MZ w sprawie kredytów na studia medyczne .

Wniosek może złożyć student w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Obsługę kredytów prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Przepisy przewidują możliwość umorzenia kredytu w następujących sytuacjach:

- wykonywania zawodu na terytorium Polski przez 10 lat w okresie 12 lat liczonych od ukończenia studiów

- uzyskanie w w/w okresie tytułu specjalisty w dziedzinie uznawanej za priorytetową

- ze względu na trudną sytuację życiową

- trwałą utratą zdolności do spłaty zobowiązań.

Podstawa prawna : Rozp.MZ w sprawie kredytów na studia medyczne / Dz.U.22.665./

 

 

Prawo do świadczeń obywateli Ukrainy.

Od dnia 24 luty 2022 r obowiązuje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która między innymi reguluje prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa dotyczy:

- obywateli Ukrainy , którzy od dnia 24.02.2022 r przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium tego państwa w związku z działaniami wojennymi

-  nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińska

- obywateli Ukrainy z Kartą Polaka  / bez wymogu bezpośredniego  przekroczenia granicy/

-  członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka .

Za osobę najbliższą ustawa rozumie : małżonka, wstępnych / rodzice, dziadkowie/ , zstępnych / dzieci, wnuki/, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu / zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb/ , osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka.

Zgodnie z art 37 tej ustawy obywatel Ukrainy jest uprawniony do opieki medycznej na zasadach przysługujących ubezpieczonym. Wyjątek stanowią świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej. Dzieciom przysługują szczepienia ochronne przewidziane w kalendarzu szczepień ochronnych.

Każdy obywatel Ukrainy może na swój wniosek otrzymać numer PESEL, który będzie również potwierdzał legalność pobytu w Polsce. / nie jest to obowiązek/. Istotne jest jedynie przedłożenie dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej od dnia 24.02.2022 r.

Utrata uprawnień na podstawie tej ustawy następuje w wypadku wyjazdu z Polski na dłużej niż miesiąc albo w wypadku nabycia odrębnego prawa pobytu w Polsce.

Zasady wystawiania recept dla tej grupy osób nie będzie odbiegać do standardu recept wystawianych na rzecz pozostałych cudzoziemców. Należy jedynie pamiętać , że w przypadku tej grupy uprawnionych należy w polu ‘’ Uprawnienia dodatkowe’’ zamieszczać oznaczenie ‘’ IN’’.

Środki na wskazane świadczenia są przekazywane NFZ z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12.03.2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  / Dz.U.22.583/.

 

                                   Odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego

                                               Szczepień Ochronnych.

Z dniem 27 stycznia 2022 r weszły w życie przepisy przewidujące utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Głównym żródłem jego finansowania maja być wpłaty od producentów szczepionek. Świadczenia z funduszy będą dotyczyć wyłącznie osób u których w wyniku szczepienia ochronnego wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki działania niepożądane. Dodatkowym wymogiem będzie :

-hospitalizacja przez okres nie krótszy niż 14 dni albo

- wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na SOR lub izbie przyjęć .

Wysokość świadczenia będzie uzależniona od długości trwania hospitalizacji i wynosić będzie od 3 do 100 tys. zł. Wniosek będzie wnoszony przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego do Rzecznika Praw Pacjenta. Wniosku nie będą mogli składać spadkobiercy zmarłego pacjenta. Termin do złożenia wniosku wynosi 1 rok od dnia który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji i będzie obciążony opłata w wysokości 200 zł.

Podstawa prawna : ustawa z dnia 17.12.2021 r o zmianie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi  / Dz.U.22.64.

Anna Bandelak

 

Obowiązkowe szczepienia dla osób  wykonujących zawód medyczny.

Przypominam, że zgodnie z rozp. MZ z dnia 22.12.21 r zmieniającym rozp. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii / Dz.U.21.2398/ - został wprowadzony obowiązek szczepień p-ko COVID-19 dla wszystkich osób wykonujących zawód medyczny, oraz innych osób wykonujących czynności zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Obowiązek ten dotyczy też osób realizujących usługi farmaceutyczne i studentów medycyny. Osoby te mają obowiązek otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie w terminie do 1 marca 2022 r. Obowiązek te nie ma zastosowania do osób które maja przeciwwskazania do szczepień w zakresie ich stanu zdrowia.

 

 • Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  Z dniem 1 stycznia 2022  wchodzi w życie nowe rozporządzenie MZ w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Określa treść zlecenie oraz wzory zleceń .  Dz.U.21.2499
 • Z dniem 1 stycznia 2022 r przedsiębiorcy w tym lekarze i lekarze dentyści będą musieli umożliwić klientom płatności w formie bezgotówkowej  / art 19 a ust 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców/. Płatność taka może być dokonywana przy użyciu dowolnego instrumentu płatniczego , za który uważa się : przelew na rachunek bankowy, przelew na numer telefonu, przelew typu  BLIK, płatność zbliżeniową itp.Nowa specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

 

Z dniem 26 listopada 2021 r weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia / Dz.U.21.2131/.

Wprowadza nową specjalizację : chirurgiczna asysta lekarza.

 

Anna Bandelak

Bardzo ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w zakresie zabiegów z medycyny estetycznej.

Sad Najwyższy zakończył spór negujący medyczny charakter zabiegów z medycyny estetycznej.

Sprawa dotyczyła lekarki dentysty, którą Są Lekarski ukarał za przekroczenie uprawnień zawodowych w postaci podjęcia się zabiegu powiększenia piersi preparatem Aquafilling. Obrońca lekarki opierała się na negowaniu medycznego charakteru tego zabiegu / jako zabiegu z medycyny estetycznej/. Naczelny Sąd Lekarski przyjął, że działanie obwinionej lekarki stanowiło wykonanie zabiegu medycznego, chirurgicznie inwazyjnego, ponieważ doprowadziło do penetracji wnętrza ciała innej niż przez otwory naturalne lub stały otwór sztuczny. Od tego wyroku została wniesiona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy – postanowieniem z dnia 26 maja 2021 r  Syg. Akt I KK 23/21 oddalił kasację. Sąd Najwyższy uznał, że zabieg przeprowadzony przez obwinioną jest działaniem medycznym i który ze względu na inwazyjny charakter wchodzi w zakres ustawowej definicji świadczenia zdrowotnego. Sąd ten uznał, że medyczny charakter zabiegów medycyny estetycznej jest oczywisty.

 

 • Nowy obowiązek świadczeniodawców poz – wyznaczenie koordynatora opieki

  podstawowej.

   

  Od dnia 1 .10.21 r , zgodnie z nowym Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ z dnia 30.09.21 r – wprowadzono obowiązek wyznaczenia koordynatora opieki podstawowej opieki zdrowotnej. Jego kluczowym obowiązkiem będzie budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji np. poprzez ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia . Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora w wymiarze 0,5 etatu przeliczeniowego nie powinna przekraczać 5000 osób.

   

   

   

  Pokrycie straty netto przez podmiot tworzący SPZOZ po wyroku

  Trybunału Konstytucyjnego K 4/17.

   

  Znowelizowana ustawa o działalności leczniczej / Dz.U.21.1773/ - z dniem 14 .10.21 r precyzuje możliwość / zamiast obowiązku / pokrycia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący. Zmiana ta dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.11.2019 r K 4/17 w którym uznano, że art 59ust 2 ustawy o działalności leczniczej jest niezgodny z Konstytucją w zakresie w jakim zobowiązuje podmiot tworzący SPZOZ do pokrycia straty netto.

  Wynagrodzenie lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy rezydentów w dziedzinach priorytetowych wynosi:

  - w pierwszych dwóch latach zatrudnienia   -  5752 zł

  - po dwóch latach zatrudnienia                      - 5862 zł

  W pozostałych dziedzinach :

  - w pierwszych dwóch latach zatrudnienia   - 5478 zł

  - po dwóch latach zatrudnienia                     - 5643 zł

  Podstawa prawna : rozporządzenie MZ w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury  / Dz.U.21.1218/.

   

  EDM i zdarzenia medyczne

  Od dnia 1 lipca 2021 r lekarze i lekarze dentyści, mający praktyki lekarskie, jak i podmioty lecznicze będą obowiązani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej [ SIM] dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie. Realizacja tego obowiązku odbywać się będzie na platformie P1. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, a nie tylko lekarzy którzy współpracują z NFZ.

  Za zdarzenie medyczne rozumie się działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

   

  • nowe druki recept od 1 lipca - wzór na dole strony
   
  • Ważne przypomnienie o kasach fiskalnych.

  Od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze i dentyści muszą mieć kasę fiskalną najnowszej generacji. Wynika to z rozporządzenia MF z dnia 10.06.2020 r. / Dz.U.20.1059/.

  Wymóg ten dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie opieki medycznej w ramach indywidualnej praktyki lekarzy i lekarzy dentystów. Podmioty lecznicze prowadzące działalność w formie spółki prawa handlowego i świadczące usługi opieki medycznej poprzez zatrudnionych lekarzy nie mają obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej. Obowiązek ten nie dotyczy też lekarzy zatrudnionych na kantraktach.

  Ważny wyrok Sądu Najwyższego:

  Stan pacjenta wskazujący na nietrzeżwość lub zażycie środków odurzających, a nawet zachowanie utrudniające działania medyczne nie zwalniają lekarza od obowiązku przeprowadzenia niezbędnych badań w celu określenia jego stanu zdrowia.

  Stan faktyczny był następujący: kobieta została w nocy przywieziona przez pogotowie z poważnym potłuczeniami i urazami. Syn pacjentki poinformował, że jego matka spadła ze schodów. Lekarz zignorował te uwagi, stwierdzając , że pacjentka jest najprawdopodobniej nietrzeżwa i po prostu się potłukła. Nie przeprowadził badań ani oględzin. Pacjentkę przyjęto na obserwację. Jej stan znacząco się pogorszył – podjęto wówczas szybko terapię , ale było już za póżno i kobieta zmarła.

  Okręgowy Sąd Lekarski ukarał lekarza karą nagany, karę tą zmienił na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu Naczelny Sąd Lekarski zaś Sad Najwyższy oddalił kasację obrony.

  Postanowienie SN z 15 kwietnia 2021 r Syg. Akt I KK 178/20.

  Opnia prawna w sprawie dodatku za prowadzenie specjalizacji w sytuacji zatrudnienia przez firmę zewnętrzną (do pobrani pdf poniżej)

  • Uwaga ważne przypomnienie w sprawie kas fiskalnych:

  W dniu 30 czerwca 2021 r kończy się okres przejściowy na zakup kasy fiskalnej on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe i podmioty lecznicze.  Od dnia 1 lipca 2021 rejestracja transakcji musi się już odbywać z użyciem nowych kas..

  Podstawa prawna : rozp. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Dz.U.20.1059/

   

  •        Nowe kwalifikacje osób przeprowadzający badania kwalifikacyjne i szczepienia p-ko COVID-19.

   

  Z dniem 9.04.2021 r obowiązuje rozp. MZ w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia p-ko COVID-19  / Dz.U.21.668/.

  Badanie kwalifikacyjne może przeprowadzić:

  - lekarz

  -lekarz dentysta, pielęgniarka, położna,felczer, ratownik medyczny i higienistka szkolna

  - fizjoterapeuta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny , jeśli uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  - kształci się na piątym lub szóstym roku studiów lekarskich lub na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, i uzyskała dokument potwierdzający umiejętności kwalifikowania do szczepień wydany przez uczelnię i przeprowadza badania pod nadzorem lekarza

   

  Od dnia 16 marca 2021 r wchodzi w życie nowelizacja rozp. MZ w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w poz  / Dz.U.21.427/.  Świadczenia w formie teleporady nie będą mogły być udzielone w następujących przypadkach:

  - pacjent lub jego opiekun faktyczny nie wyraził zgody na ta formę  / z wyjątkiem sytuacji wystawienia recepty do kontynuacji leczenia /

  - podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę , położną wskazanych przez pacjenta w deklaracji wyboru

  - w związku z chorobą przewlekłą w przebiegu której doszło do pogorszenia lu zmiany objawów

  - w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej

  - dzieciom do 6 roku życia , z wyjątkiem porad kontrolnych w trakcie leczenia.

                 Lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania recept

   

  Z dniem 26 stycznia 2021 r weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 / DZ.U.21.159/.

  Ustawa wprowadza uregulowanie dotyczące możliwości udzielenia przez lekarza upoważnienia do :

  wystawiania recept / elektroniczna dokumentacja medyczna / , zleceń na zaopatrzenie, zleceń naprawy, wpisów w Karcie Szczepień  - osobie wykonującej:

  - zawód medyczny

  -czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  Upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i może być w każdym czasie cofnięte przez lekarza. Udzielenie takiego upoważnienia odbywa się za pośrednictwem Rejestru Asystentów Medycznych.

   

   

                                       Uwaga ważne przypomnienie:

   

  Obowiązki sprawozdawczo- statystyczne za 2020 rok:

   

  Zgodnie z programem badań statystycznych  za 2020 rok lekarze prowadzący praktykę lekarską lub dentystyczną praktykę lekarską mają obowiązek złożenia sprawozdania na drukach:

   

  MZ-11 – ambulatoryjna opieka lekarska w ramach kontraktu z NFZ  / raz w roku do 31 marca 2021

   

  MZ-14 – świadczenia ambulatoryjne w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową  / raz w roku do 1 marca 2021 r

   

  MZ- 15  - świadczenia ambulatoryjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  / raz w roku do 28 luty 2021 r

   

  MZ-24 – świadczenia ambulatoryjne w zakresie ginekologii i położnictwa  / raz w roku do 14 luty 2021 r

   

  MZ-88 – wszyscy prowadzący działalność leczniczą / raz w roku do 12 marca 2021 r

   

  MZ 89 – wszyscy prowadzący działalność leczniczą / raz w roku do 12 marca 2021 r

   

  Lekarze dentyści wypełniają formularze : MZ-88 i MZ-89.

   

  Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna  prowadzona przez lekarza.

  Za odmowę przekazania danych grożą sankcje przewidziane w art 56-58 ustawy o statystyce publicznej  / Dz.U.20. 443/

   

   

   

  Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:

   

  Dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów którzy w ramach swojej praktyki lekarskiej korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

  Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa podkarpackiego sprawozdanie zawierające informacje o rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza i uiścić ewentualną opłatę za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok.

  Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska , których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł , nie ma obowiązku przekazywania wykazu danych do Urzędu Marszałkowskiego.

   

   

   

  Odpady medyczne:

   

  Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka województwa podkarpackiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi za poprzedni rok.

  Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o wpis do Bazy Danych o odpadach  / BDO/. Uzyskanie tego wpisu jest konieczne do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań wyłącznie w wersji elektronicznej. Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, że lekarze prywatnie praktykujący nie będą mogli wystawić karty przekazania odpadów wyłącznie w wersji elektronicznej, a firma zajmująca się odpadami nie będzie mogła ich odebrać.

   

   

   

  Kto może przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19:

   

  Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą przeprowadzać:

  1. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza , felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego

   

  2. higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi  .

   

  Podstawa prawna : rozp. zmieniające rozp. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2  / Dz.U.20.2212.

   

   

   

  Nowy wzór karty zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego:

   

  Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu innym niż przeciw gużlicy BCG  stanowi karta zgłoszenia odczynu poszczepiennego której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia MZ zmieniającego rozp. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych / Dz.U.21.13 – wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.

  Zgłoszenie to sporządza się w postaci elektronicznej z bezpośrednim wykorzystaniem systemu informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgłoszenie podpisuje się podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.

  Do dnia 31 grudnia 2021 r można stosować dotychczasowe sposoby zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego ale tylko pod warunkiem że lekarz lub felczer  nie ma możliwości zgłaszania go w sposób jak wyżej.

   

  Anna Bandelak

                                 

   

        Uwaga ważne przypomnienie:

  Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że osoby posiadające w dniu 23.09.2019 r ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskały automatycznie 20 punktów szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek wskazany a art 33n ust 2 ustawy – Prawo Atomowe , a więc uzyskania tych punktów do dnia 22 września 2024 r.  Dla osób, które w tym dniu nie posiadały ważnego certyfikatu – nadal istnieje obowiązek uzyskania 20 punktów szkoleniowych do dnia 22.09.2024 r.

  Aktualne przepisy prawne:

  1- z dniem 30 grudnia 2020 r wchodzi w życie rozporządzenie RM w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy.. / Dz.U.20.2313/. Wprowadza ono wzór paszportu dozymetrycznego i zobowiązuje w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie złożenia do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosków o wydanie nowych paszportów dozymetrycznych.

  2- z dniem 25 grudnia 2020 r wchodzi w życie zmiana rozp. MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Dz.U.20.2350/. Wprowadza do dokumentacji medycznej – skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, oraz Kartę Szczepień.

   Skierowanie na sczepienie ma zawierać:

  - numer identyfikujący skierowanie nadany przez system teleinformatyczny

  - datę wystawienie

  - oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie

  - oznaczenie pacjenta kierowanego na sczepienie

  - oznaczenie osoby kierującej na szczepienie

  - rozpoznanie oraz kod procedury medycznej wskazującej na potrzebę szczepienia

  - inne informacje niezbędne do przeprowadzenia szczepienia.

  Skierowanie jest ważne przez 60 dni od dnia jego wystawienia.

  Karta Szczepień zawiera:

  - oznaczenie pacjenta

  - informacje o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego

  - dane dotyczące szczepienia : kod procedury medycznej, datę i godzinę szczepienia, numer podawanej dawki szczepionki oraz zalecaną liczbę dawek

  - informację o podawanej szczepionce : nazwa handlowa,numer serii,kod EAN, nazwę podmiotu odpowiedzialnego,ilość podanej szczepionki, drogę jej podania i część ciała w którą ją podano

  - oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

  - oznaczenie osoby kwalifikującej do szczepienia

  - informacje dotyczącą stanu zdrowia

  - podpisy osób dokonujących wpisu.

  Wpisów do Karty Szczepień mogą dokonywać  / szczepienia p – ko COVID-19/ osoby przeprowadzające lekarskie badania kwalifikacyjne, szczepienia ochronne o których mowa w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi. Wpisu dokonuj się w okresie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu przeprowadzenia lekarskiego badania kwalifikacyjnego albo szczepienia. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta. Na żądanie pacjenta wydaje się je także w postaci papierowej.

  Anna Bandelak

   

  Uwaga ważne :  od 5 września 2020 r nowa  wysokość zasiłku dla lekarza na kwarantannie:

  zgodnie z art 6 ust 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa / Dz.U.20.870/  na równi z niezdolnością do pracy traktuje się niemożność jej wykonywania w związku z decyzją wydaną na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakażnych u ludzi wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny.

  Zgodnie natomiast z art 4g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 / Dz.U.20.2113/ - w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu, zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie  lub izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych  - przysługuje zasiłek chorobowy którego wymiar wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.

  Uwaga – ważna nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

  Niektóre zmiany od dnia 29.11.2020 r

  1. lekarz cudzoziemiec / spoza Unii Europejskiej/ - po uzyskaniu zgody ministra do spraw zdrowia będzie mógł wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty. Na podstawie decyzji ministra do spraw zdrowia właściwa okręgowa rada lekarska będzie wydawała – prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w decyzji ministra. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Aby uzyskać zgodę ministra lekarz cudzoziemiec musi spełnić następujące warunki:

  1. złożyć oświadczenie o znajomości języka polskiego

  2. uzyskać od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające deklarację określająca wykaz komórek organizacyjnych i czas planowanego zatrudnienia

  3. posiadać pełna zdolność do czynności prawnych

  4. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu

  5. wykazuje nienaganną postawę etyczną

  6.uzyskał prawo pobytu na terytorium Polski

  7.posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie uzyskane w okresie5 lat bezpośrednio porzedzających uzyskanie zaświadczenia

  8. posiada dyplom lekarza oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany w innym państwie niż państwo UE jeżeli dyplom jest zalegalizowany przez konsula RP danego państwa

  9. odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające programowi szkolenia specjalizacyjnego w Polsce

   

  2. W stanie epidemii – lekarze stażyści, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzykali prawa wykonywania zawodu z powodu nie złożenia z wynikiem pozytywnym LEK,LDEK – mogą być skierowani do pracy pod nadzorem lekarza specjalisty.

   

  3. W okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – termin realizacji recepty, o którym mowa w art 96a ust 7  Prawa Farmaceutycznego może zostać przedłużony o nie więcej niż 150 dni licząc od dnia jej wystawienia.  Minister do spraw zdrowia wyda w tej sprawie rozporządzenie wykonawcze.

   

  4. Samorządy zawodów medycznych przekazują na wniosek Wojewody lub ministra do spraw zdrowia  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku – wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii . W przypadku wychowywania dziecka do 18 roku życia przez dwoje osób którym przysługuje władza rodzicielska - do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

  Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji Wojewody przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji.

  5. Przesunięciu ulega termin wymiany dokumentów – Prawo wykonywania zawodu lekarza  na 1 styczeń 2022 r.

   

  6. Nie popełnia przestępstwa – nieumyślnego spowodowania śmierci, ciężkiego, średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – ten kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba, że było to wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

   
  • Uwaga zmiana wynagrodzenia lekarza na kwarantannie

  Dotychczasowy przepis art 4c ustawy dający lekarzom, którzy stali się niezdolni do pracy z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków w placówce medycznej prawo do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru - utracił moc z dniem 5 września 2020 r. Oznacza to ,że lekarze przebywający na kwarantannie i izolacji – otrzymają zasiłek w wysokości 80% z ubezpieczenia chorobowego.

  Lekarze zarażeni COVID-19 w związku z wykonywaną pracą mogą otrzymać zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru w oparciu o ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  / Dz.U.19.1205/.  COVID-19 jest chorobą zakażna  i stwierdzenie choroby zawodowej będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakażnych.  Wynika to z rozp. MZ w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2  / Dz.U.20.325/.

                                                                                                                        Anna Bandelak

  • Ważne przypomnienie:

  Sprawozdania za 2019 r w zakresie wytwarzanych odpadów należy składać elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych / BDO /.

  W związku z epidemią – sprawozdania składa się do 31.10.2020 r.

  Wszelkie informacje i instrukcje dostępne są pod adresem strony: www.bdo.mos.gov.pl

  Anna Bandelak

  Zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym.

  Od dnia 1 września 2020 r została wprowadzona możliwość przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego lekarzy , diagnostów laboratoryjnych , farmaceutów i fizjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci egzaminu ustnego albo pisemnego w związku z epidemią. Przepisy precyzują też kompetencje Ministra Zdrowia do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie, w trakcie sesji egzaminacyjnej . W ustawie wprowadzono także możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do państwowego egzaminu z powodu okoliczności związanych z epidemią. Ustawą umożliwia się również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik na odległość .

  Podstawa prawna : ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią / Dz.U.20.1493/

  Zmiany w uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  Od dnia 1 września 2020 r umożliwiono zespołowi ekspertów powołanemu przez dyrektora CMKP – opiniowanie wniosków o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w trybie obiegowym.

  Ustawa umożliwia również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, pod warunkiem , że taką formę przewiduje program specjalizacji.

  Ustawa przewiduje też możliwość zwolnienia z kolejnej opłaty za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osoby która do niego nie przystąpiła z powodu np. izolacji.

  Minister Zdrowia otrzymał kompetencję do podjęcia decyzji na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie z zachowaniem egzaminu ustnego lub do podjęcia decyzji przeprowadzenia egzaminu jeden raz w roku.

  Podstawa prawna: - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemia / Dz.U.20.1493/

  Uwaga – ważna nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

  Niektóre zmiany od dnia 8.08.2020 r:

  1. dokument – Prawo wykonywania zawodu lekarza będzie podlegał unieważnieniu w następujących sytuacjach:

  z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu

  z dniem utraty prawa wykonywania zawodu wskutek skreślenia z listy członków właściwej izby lekarskiej

  z dniem wydania prawomocnego orzeczenia Sądu o zakazie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu

  z dniem odbioru dokumentu w miejsce poprzedniego.

  2. lekarz będący obywatelem państwa członkowskiego UE może tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód bez konieczności wpisu do rejestru ORL jeżeli złoży odpowiednie dokumenty w tej sprawie do Naczelnej Rady Lekarskiej

  3.w sytuacji ogłoszenia stanu  epidemicznego – lekarz stażysta może zostać skierowany do zwalczania epidemii. Okręgowa Rada Lekarska może uznać ten okres za równoważny z realizowaniem stażu

  4.lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie  / art 16 h ustawy/

  5. lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych, albo na jego wniosek czas wolny. Czas wolny po dyżurze w związku z 11 godzinnym odpoczynkiem nie powoduje obniżenia wynagrodzenia  / art 16 i ustawy/

  6. nowy zakres praw i obowiązków lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne  / art 16 oa ustawy/

  7. lekarz który ukończył przedostatni rok szkolenia może wystąpić do dyrektora CEM o przystąpienie do PES.  Lekarz może przystąpić do PES w okresie 5 lat od dnia  potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

  8. obowiązek doskonalenia zawodowego potwierdza ORL za pomocą SMK przez dokonanie wpisu w rejestrze  / art 18 ustawy/

  9. lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem / nie dotyczy stanu zagrożenia życia i zdrowia/ z tym , że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący zawód na podstawie stosunku  pracy ma także obowiązek powiadomić o tym na piśmie przełożonego./ art 39 ustawy/

  10. lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarska i prowadzący staż lub szkolenie specjalizacyjne może zatrudnić lekarza w celu odbycia tego stażu lub szkolenia.

  11. Lekarze cudzoziemcy odbywają staż podyplomowy tak jak lekarze będący obywatelami polskimi.

  Niektóre zmiany od dnia 24.08.2020 r

  1. Kartę w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych  zwaną SMK zakłada:

  - lekarz, lekarz dentysta

  - kierownik specjalizacji

  - konsultant wojewódzki i krajowy

  - kierownik podmiotu prowadzący staż i szkolenie specjalizacyjne – od dnia 1.01.2022 r

  - koordynator – od dnia 1.01.2022 r

  - opiekun – od dnia 1.01.2022 r

  - osoba która ukończyła co najmniej 10 semestrów z 6 – letnich studiów na kierunku lekarskim i 8 semestrów z 5 – letnich studiów dentystycznych- od dnia 1.12.2020 r

  Niektóre zmiany od dnia 1.01.2021 r

  1. art 6 e ustawy w nowym brzmieniu / testy i pytania testowe, okazywanie testów w siedzibie CEM, przebieg egzaminu i zastrzeżenia do pytań.

   

  2. kierownik specjalizacji wyraża za pomocą SMK zgodę na pełnienie dyżurów samodzielnie, lekarz będzie mógł odmówić pełnienia samodzielnych dyżurów przez pierwszy rok od dnia rozpoczęcia szkolenia

   

  3. kierownik specjalizacji otrzyma dodatek do wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto za szkolenie 1 lekarza i 1000 zł brutto za szkolenie więcej niż 1 lekarza

   

  4. nowe dokumenty – Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

   

   

  Niektóre zmiany od dnia 1.01.2022 r

   

  1. zmiana w stażu podyplomowym lekarza :

  - zmiana programu

  - lekarz otrzyma 6 dni płatnego urlopu na udział w konferencjach

  - zmiana terminu rozpoczęcia stażu należeć będzie do Okręgowej Rady Lekarskiej, a nie do Ministra Zdrowia

  - będzie obowiązywał dokument potwierdzający zrealizowanie programu stażu EKSP

   

  2. lekarze otrzymają prawo do 2 dni płatnego urlopu na przystąpienie do PEM.  PEM to nowy egzamin państwowy, który będzie upoważniał lekarzy w trakcie specjalizacji do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i pełnienia samodzielnie dyżuru. Przystąpić do niego będzie można po drugim roku specjalizacji

   

  Uwaga- przedłużenie termin una instalację kas fiskalnych on-line do 1 lipca 2021 r.

  Zgodnie z rozp. MF w sprawie przedłużenia terminów ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych  / Dz.U.20.1059/  - praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów  jak i podmioty lecznicze nie będą musiały od dnia 1 stycznia 2021 r prowadzić sprzedaży usług za pomocą nowych kas lecz dopiero od 1 lipca 2021 r.

  Przedłużenie tego terminu nie zwalnia z ewentualnych przeglądów dotychczas używanych kas.

   

   

  Uwaga  - recepty:

  Z dniem 1 września 2020 r wchodzi w życie zmiana rozp. w sprawie recept / Dz.U.20.1432/.

  Nowelizacja wprowadza dodatkowy kod uprawnień  C – dla świadczeniobiorcy w ciąży.

   

  ZUS: Nowe rozwiązania wprowadzane tarczą 4.0 - zmiany w świadczeniu postojowym, zwolnieniach od składek i sposobie składania wniosków

   

  Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”) rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców.

   

  Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie:

  1)

  świadczenia postojowego dla:

  a) osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:

  – doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,

  – rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,

  – przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

  – zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.

  b) zleceniobiorców: gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

  – zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

  – umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

  – przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł., a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

  W związku z tym udostępniony zostanie nowy wniosek RSP-CZ. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Od tego dnia wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  2) zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.:

  – osoby duchowne - wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne, może złożyć osoba duchowna za siebie oraz zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek za osoby duchowne. Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Za marzec zwolnienie przysługuje także w przypadku gdy składki zostały już opłacone.

  – przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj, do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie są także wliczane osoby duchowne.

  3) sposobu składania wniosków

  Wnioski o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) oraz wnioski o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK), od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy będą mogły być składane tylko i wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-wprowadzane-ustawa-z-19-czerwca-2020-r_-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-oraz-o-uproszczonym-postepowaniu-o-zatwierdzenie-ukladu-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-tzw_-tarcza-antykryzysowa-4_0-/3446447

   

 • Uwaga – termin sprawozdania o odpadach:

  Lekarze i lekarze dentyści mają czas na mocy nowych regulacji na złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019  do 31 .10.2020 r. Przedłużenie terminu zostało wprowadzone na mocy ustawy z 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z COVID -19  / Dz.U.20.875/

  Zmiany dotyczące udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Z dniem 4 maja 2020 r weszło w życie rozp. MZ z dnia 28.04.20 r w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą  / Dz.U.20.784/. Przepisy określają elementy jakie powinno zawierać wystąpienie zakładu. Do takiego wystąpienia należy dołączyć informacje o wyrażeniu zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody.

 • UWAGA – Lekarze stażyści:

  Czas trwania stażu podyplomowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu w związku ze stanem epidemii i niezrealizowaniem programu stażu.  Lekarz stażysta, który nie może zrealizować programu stażu z powodu stanu epidemii  -  za czas niezrealizowanego stażu otrzymuje wynagrodzenie, o ile zgłosi swemu pracodawcy ustnie lub pisemnie gotowość jego realizacji.

  Podstawa prawna: zmiana rozp. MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarzy  / Dz.U.20.776./

 • Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej mające bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2  - nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem tego wirusa.

  Wykaz stanowisk opracowuje kierownik podmiotu leczniczego .

   

  Szczegóły  - Standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom……….../ Dz.U.20.775  / - wchodzi w życie z dniem 29.04.2020 r

 • Uwaga : nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

  Z dniem 15 kwietnia 2020 r wchodzi w życie nowe  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania / Dz.U.20.666/.

  Dokumentację medyczną można prowadzić na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Książeczki zdrowia dziecka wydane przed dniem 31 grudnia 2020 r zachowują ważność po tym terminie.

  Dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego mogą prowadzić dokumentację na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Zgodnie z nowy rozporządzeniem – dokumentacja medyczna będzie prowadzona w postaci elektronicznej. W postaci papierowej tylko wówczas gdy warunki organizacyjno- techniczne nie będą na to pozwalały. Przez brak warunków rozumie się stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia tej dokumentacji w postaci elektronicznej.  Nie będzie już można prowadzić  tej dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej. Należy wybrać tylko jedną z nich - jako podstawową przyjmuje się tą prowadzoną w postaci elektronicznej.

 • Uwaga!

  od 10 kwietnia 2020 r nowe ograniczenia , zakazy i nakazy w związku z epidemią. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

  1. udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej z wyjątkiem gdy zaprzestanie może stanowić zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta  i świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w  tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową

  2.udzielania świadczeń stomatologicznych udzielanych w pojazdach / dentobusach /     

  3.sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami.