Informacje prawne 2017-2019

Uwaga od nowego roku – mikrorachunki podatkowe

Od nowego roku każdy podatnik będzie musiał posiadać indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek. Będą na niego wpływać podatki  PIT, CIT i VAT. Dotychczasowe rachunki będą aktywne tylko do końca roku 2019. Numer mikrorachunku można wygenerować  na stronie internetowej MF : www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Należy wpisać swój PESEL / osoby fizyczne/ i NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Numer ten można także otrzymać w dowolnym Urzędzie Skarbowym. Wygenerować mikrorachunek będzie można dopiero wówczas kiedy będziemy musieli zapłacić podatek, a więc nie oznacza to, że każdy podatnik musi to zrobić do końca roku 2019.

 

Obowiązkowe rachunki firmowe

Od dnia 1 listopada 2019r wszyscy przedsiębiorcy, których działalność obejmuje transakcje w oparciu o towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT , przy czym zarówno sprzedawca jak i odbiorca są podatnikami VAT, a wartość tych transakcji przekracza lub jest równa 15 tysięcy zł brutto muszą posiadać obowiązkowy rachunek firmowy. Jest to związane z obligatoryjnym wprowadzeniem split payment – zasada mechanizmu podzielonej płatności.

Podstawa prawna : art 108 a ustawy o VAT/ Dz.U.18.2174 t.j/

            Uwaga – odpady medyczne

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2020  r wszyscy gospodarujący odpadami mają obowiązek zarejestrowania się w rejestrze bazy danych o produktach  / BDO /. Wpisu dokonuje marszałek województwa. Termin zgłoszenia upłynął w lipcu 2019 r, ale z informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim można do końca roku 2019 składać wnioski o rejestrację. (Wniosek BDO do pobrania poniżej)

           E – recepty

Z dniem 8 stycznia 2020 r wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W określonych przypadkach recepty będą mogły być nadal wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:

- recept w ramach tzw.importu docelowego

- recept dla osób o nieustalonej tożsamości

-recept transgranicznych  / do końca 2020 r/

- recept pro auctore i pro familiae

- braku dostępu do systemu e- zdrowie  / awaria systemu, brak dostępu do internetu/.

 

                                                           Zmiana rozporządzenia w sprawie recept

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r recepta w postaci elektronicznej, na której nie oznaczono terminu realizacji recepty, nie może być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia, albo naniesionej na niej daty realizacji recepty. W przypadku oznaczenia terminu realizacji recepty- termin ten osoba uprawniona, kierując się aktualną wiedzą medyczną, oznacza na 365 dni.

Podstawa prawna : zmiana rozporządzenia w sprawie recept  / Dz.U.19.2395/

 

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego  i prywatnej  praktyki do systemu P1 / e-zdrowie/ należy skorzystać z wniosku o nadanie uprawnień, udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą.

Instrukcja wystawiania recept w przypadku braku podłączenia do systemu P1 znajduje się na stronie internetowej NFZ – oddział w Rzeszowie.

                                               Elektroniczna dokumentacja medyczna

 

Z dniem 25 kwietnia 2020 r elektroniczną dokumentacje medyczną będą tworzyć dodatkowe dokumenty:

- wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem

- opis badań diagnostycznych / inne niż wskazane powyżej /

Podstawa prawna – zm. rozp. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej / Dz.U.19.2029/

 

 

                                                                                                          Radca Prawny

                                                                                                          Anna Bandelak

Zaświadczenia o stanie zdrowia osoby , która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego.

Z dniem 5 .10.2019r weszło w życie rozporządzenie w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek w placówce pocztowej

/ Dz.U.19.1893/. Zaświadczenie wystawia  lekarz  POZ w oparciu o osobiście wykonane badania osobom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia osobiste odebranie pisma z poczty.  Zaświadczenia wydaje się w formie papierowej za pokwitowaniem albo przesyła się listem poleconym.  Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

                                                                                                                      Radca prawny

                                                                                                                      Anna Bandelak

 Od 7 .09.2019 r e – recepta ważna przez rok

Od 7 .09.2019r zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e – zdrowia  / Dz.U.19.1590/. Będzie można przepisać na jednej e – recepcie leki na okres360 dni stosowania, bez dotychczasowej konieczności wystawienie co najmniej trzech recept. Ograniczenie pozostaje dla recept papierowych. Ustawa wydłuża termin realizacji recepty, obecnie nie może on przekroczyć 30 dni od jej wystawienia.  Po zmianach w przypadku e – recepty termin ten będzie wynosił 365 dni, z tym ,że w przypadku gdy pacjent nie wykupi jej w ciągu30 dni od wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji ;; od dnia ‘’ to recepta ta będzie realizowana z wyłączeniem dni stosowania , które już upłynęły. Wydłużenie nie będzie dotyczyło wszystkich leków, wyłączono bowiem środki odurzające i substancje psychotropowe, które w dalszym ciągu będzie można wykupić wyłącznie w ciągu 30 dni od wystawienia recepty.

Nowa  ustawa poszerza też krąg osób , którym można wystawić receptę pro familiae / dla członków rodziny/. Lekarz będzie mógł wypisać leki nie tylko najbliższym krewnym teraz to np. małżonek, dzieci i rodzice / ale również osobom pozostającym we wspólnym pożyciu oraz krewnym i powinowatym w linii bocznej / do stopnia pokrewieństwa pomiędzy dziećmi rodzeństwa/.

                                                                                                          Radca prawny    Anna Bandelak

 • Dostęp do systemu e-wuś.

Wszyscy lekarze którzy do tej pory nie uzyskali dostępu do systemu  e-wuś będą mogli to uczynić.

Z dniem 11 września 2019r ulega bowiem zmianie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.19.1621./.W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie upoważnienia do oddziału wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem udostępnionej przez Fundusz aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową w celu korzystania z usług informatycznych i komunikacji z Funduszem. Mogą to zrobić świadczeniodawcy lub niebędący świadczeniodawcami osoby uprawnione.  Osoba uprawniona ma potwierdzić prawo wykonywania zawodu medycznego, która zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu uprawnia do wystawiania recept zgodnie z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i ustawą Prawo Farmaceutyczne.

Radca Prawny Anna Bandelak

 • Dotychczasowe druki recept można stosować do 18 kwietnia 2020r . Wynika to ze zmiany rozporządzenia w sprawie recept z dnia 17.04.2019r / Dz.U.19.718/.

                                                                                    

  Uwaga ważne przypomnienie:

  Przypominamy, że każdy lekarz i lekarz dentysta w terminie 30 dni jest zobowiązany przekazywać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty lub informacje objęte rejestrem oraz ich zmiany / zmiana nazwiska, miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji,numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, informacji o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu, informacji o emeryturze i rencie /.

  Podstawa prawna: art 49 ust 6 i 7 ustawy o izbach lekarskich / Dz.U.18.168 t.j/

  Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

  W przypadku nie zgłoszenia danych Okręgowa Rada Lekarska może nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości 10- krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Podstawa prawna: art 107 ustawy o działalności leczniczej / Dz.U.18.2190 t.j/

  Uwaga – przypomnienie kiedy lekarz jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

  Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej obejmuje wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów którzy ukończyli 75 lat życia.

  Zwolnienie obejmuje także lekarzy skreślonych z rejestru członków OIL / np. złożyli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza/.

  Zwolnieni z opłacania składek są również lekarze i lekarze dentyści korzystający ze świadczeń ZUS / emerytura, renta / i jednocześnie nie osiągający przychodów z tytułu wykonywania zawodu i innych żródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych / tu wymagane jest oświadczenie o nieosiąganiu przychodów/.

  Zwolnienie to przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów. Lekarz korzystający z tego zwolnienia ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Okręgową Radę Lekarską o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu w którym osiągnie przychód.

  Z dniem 1 marca 2019r weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości badań lekarskich / Dz.U.19.395/. Zgodnie z tą zmianą uprawnieni zostali do wydawania orzeczeń lekarze poz :

 • w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia na podstawie bilansu zdrowia

 • zawodników pomiędzy 19 – 23 rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej

 •  

   

   

  Ważna zmiana dotycząca tajemnicy lekarskiej

  Z dniem 9 luty 2019r wchodzi w życie zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie tajemnicy lekarskiej / Dz.U.19.150/. Wprowadza następujące regulacjezwolnienia z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się pacjent za życia / sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej / lub inna osoba bliska w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta, za którą uważa się – małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.
 • w przypadku sporu między osobami bliskimi – zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub lekarza. Lekarz może wystąpić do sądu z wnioskiem także w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba występująca jest osobą bliską. Sąd wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia.
 • w przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej – sąd na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić jej zakres jeśli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania z tytułu śmierci pacjenta, dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
 • po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest także udostępniana osobie bliskiej, chyba , że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Przed wyrażeniem sprzeciwu pacjent ma prawo do informacji o skutkach złożenia sprzeciwu.
 • w przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej zgodę na jej udostępnienie wyraża sąd na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić do sądu w razie wątpliwości czy osoba występująca o dokumentację jest osobą bliską.
 • w przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej – sąd na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na jej udostępnienie i określić zakres jej udostępnienia jeśli jest to niezbędne do dochodzenia odszkodowania z tytułu śmierci pacjenta lub  dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Od dnia 1 stycznia 2019r istnieje obowiązek tworzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.  Obejmuje on następujące rodzaje dokumentów: informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,  wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach  - w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, kartę informacyjną z leczenia szpitalnego .

 

Podstawa prawna  art 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.17.1845 z póż. zmianami/

 

1 stycznia 2019r wchodzi też z w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 11.12.2018r  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.18.2364/ Uchyla ona przepis zobowiązujący placówki medyczne do prowadzenia  w postaci elektronicznej historii choroby / w przypadku szpitali/ oraz historii zdrowia i choroby / w przypadku ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych/.

 •                                    Recepty pro autore i pro familiae w wersji papierowej do 2025r:

Recepta w postaci papierowej może być wystawiana do 31 grudnia 2025r w przypadku recepty refundowanej dla wystawiającego / pro autore/  jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa / pro familiae/

 

Podstawa prawna  art 95b ust 2 pkt2  Prawa Farmaceutycznego, nadany ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e- recepty  oraz art 11 tej ustawy  / Dz.U.18.697/

 

                                                                                  Radca prawny Anna Bandelak

Zwolnienia lekarskie wystawiane przez asystentów medycznych

 

Z dniem 23 .10.2018r weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.../ Dz.U.18.1925/.

Zgodnie z tą ustawą – lekarze posiadający umowę z ZUS będą mogli upoważnić asystentów medycznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Asystentem medycznym może być osoba wykonująca zawód medyczny np. lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny..., a także osoba wykonująca czynności pomocnicze np. rejestratorki, asystentki. Asystenci medyczni będą mogli wykonywać tylko czynność techniczną polegająca na przeniesieniu informacji zawartych w dokumentacji do druku zaświadczenia. Wystawianie tych zwolnień odbywać się będzie w imieniu uprawnionego lekarza.

Upoważnienia może udzielić jedynie lekarz który posiada profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a to z uwagi na to, że asystenci będą mogli wystawiać wyłącznie e- zwolnienia.

Ustawa wprowadza obowiązkowy Rejestr Asystentów Medycznych, co oznacza, że upoważnienie będzie udzielane w formie elektronicznej za pośrednictwem tego Rejestru. Upoważnienie może być udzielane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z możliwością przedłużania. Lekarz może w każdym czasie cofnąć dane upoważnienie.

 

 

                                                                                             

Uwaga : Orzeczenie znów z symbolem choroby psychicznej

Z dniem 23 .10.2018r wejdzie w życie ustawa z dnia 13.09.2018r o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Dz.U.18.1925/. Powiatowe Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności mogą od tego dnia ponownie wskazywać , że przyczyną jest choroba psychiczna. Prawa tego Zespoły nie miały w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 19.06.2018r  Syg.akt SK 19/17.

Zgodnie z cyt. ustawą jest nowelizacja art 6b ust 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U.18.511/. Jego nowe brzmienie przewiduje, że obligatoryjnym elementem orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną są nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, w tym ten oznaczający chorobę psychiczną

Ważne w tej ustawie są też przepisy przejściowe  / art 5/ , zgodnie z którym jeśli pracownikowi z chorobą psychiczną wygasła w okresie między 27 czerwca 2018r a 22 października 2018r ważność  dotychczasowego orzeczenia będzie on mógł zwrócić się do Powiatowego Zespołu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podstawą zaliczenia go do danego stopnia dysfunkcji zdrowotnej była choroba psychiczna. Dzięki temu jego pracodawca będzie mógł otrzymać podwyższone dofinansowanie do jego wynagrodzenia za wcześniejsze miesiące.

 • Realizacja recept w wersji papierowej:

  Z dniem 14 .09.18r weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept  / Dz.U.18.1773/

  Doprecyzowano w nim, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

  Ponadto w przypadku wytworzenia Dokumentu Realizacji Recepty dla recepty papierowej zakres danych jest węższy gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie jest automatycznie przenoszona z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na jej papierową postać.

  Poszerzono też katalog wyjątków dotyczących możliwości realizacji recepty w postaci papierowej określając jej realizację m.in. w przypadku gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiaru lub kształtu nie odpowiadają wzorowi , a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny oraz poprzez możliwość określenia adresu pacjenta przez osobę wydająca na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia.

   

 •  Nowe wzory deklaracji POZ w dniu 1 .10.2018r wchodzą w życie nowe wzory deklaracji wyboru stosowane w POZ : świadczeniodawcy i lekarza po świadczeniodawcy i pielęgniarki poz świadczeniodawcy i położnej poz Podstawa prawna : Dz.U.18.1295 i Dz.U.18.185

 • Z dniem 8 września 2018r weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny  / Dz.U.18.1738. Wprowadza cztery nowe dziedziny: chirurgię ogólną, choroby wewnętrzne, onkologię kliniczną i ortodoncję  Z dniem 8 września weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury  / Dz.U.18.1737/. W dziedzinach priorytetowych w pierwszych dwóch latach wynosi 4700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017r , oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018r – 4875 zł, po dwóch latach zatrudnienia – 5300 zł. W pozostałych dziedzinach medycyny w pierwszych dwóch latach – 4000 zł, po dwóch latach zatrudnienia – 4500 zł. Rozporządzenie obowiązuje z mocą od dnia 1 lipca 2018r.

   

                                                                                                            Radca prawny Anna Bandelak

  Przypomnienie o terminach

              prowadzenia dokumentacji medycznej, recept i skierowań w postaci papierowej.

   

  Zgodnie z art 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.17.1845 t.j/ :

 • dokumentacja medyczna może być prowadzona do dnia 31 grudnia 2018r
 • recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019r
 • skierowania mogą być wystawiane do dnia 31 grudnia 2020r.
 • Usługodawcy są zobowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:

 • do dnia 31 grudnia 2018r – w odniesieniu do recept
 • do dnia 30 czerwca 2019r – w odniesieniu do skierowań
 • do dnia 31 grudnia 2019r – w odniesieniu do wymiany dokumentacji medycznej.
 • Nowe kasy rejestrujące. Od dnia 7 lipca 2018r obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących  / Dz.U.18.1206/.  Przepis ten wprowadza nowy typ kas, które umożliwiają emisję dokumentów  fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Przepis ten umożliwia produkcję nowego typu urządzeń  kasowych, do wprowadzenia których zobowiąże podatników nowelizacja ustawy o VAT, która ma zacząć obowiązywać od 1.10.2018r. Nowe przepisy nie oznaczają natychmiastowego obowiązku wymiany starych kas. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas z papierowym zapisem kopii zachowają  moc przez okres na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31.12.2018r. Kasy z elektronicznym zapisem kopii będą mogły być jeszcze stosowane do 31.12.2022r.

 • Internetowe Konto Pacjenta i Zintegrowany Informator Pacjenta. Od dnia 23 sierpnia 2018r wchodzą w życie zmiany dotyczące Internetowego Konta Pacjenta i Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Wprowadza je zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.18.1515/.  Nowe przepisy precyzują, że Internetowe Konto Pacjenta umożliwi pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dostęp do informacji o:

 • udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej oraz kwot środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń
 • posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego praw
 • wystawionych zaświadczeniach lekarskich
 • wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • wysokość kwoty refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.
 • Internetowe Konto Pacjenta ma również umożliwić pacjentowi składanie oświadczeń dotyczących:

 • upoważnienia przez siebie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej
 • wyrażania zgody / lub jej wycofania / na udzielenie informacji o stanie swego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania czy też wynikach leczenia
 • wyrażania zgody / lub jej odmowy/ na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
 • W ustawie wprowadzono również dla usługodawców  i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra do spraw zdrowia , w terminie 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia.

   

   

  Kolejne przedłużenie wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy: Lekarze upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,  pobytu w szpitalu, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą wystawiać je na dotychczasowych zasadach do 30 listopada 2018r. Podstawa prawna : ustawa zmieniająca ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Dz.U.18.1150/.

                                                                                               

Z dniem 25 maja 2018r wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych tzw. RODO.  Od tego dnia wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe w tym lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie i podmioty lecznicze będą zobowiązani do jego stosowania.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych jest obecnie opracowywana.

Przepisy przewidują rozszerzenie obowiązku informacyjnego przy zbieraniu i przechowywaniu danych osobowych w tym obowiązek podawania osobom, których dane dotyczą między innymi:

 • informacji o odbiorcach tych danych osobowych
 • informacji o ewentualnym zamiarze przekazania tych danych do państwa trzeciego
 • okresu, przez który te dane będą przechowywane
 • informacji o prawie żądania od administratora danych dostępu do danych
 • informacji o prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie / w dowolnym czasie/
 • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/
 • RODO przewiduje również w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych – obowiązek zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia. Będzie też konieczność prowadzenia dokumentacji stwierdzonych naruszeń oraz informowanie osób których dane dotyczą o tych naruszeniach.

  Za naruszenie ochrony danych będą dotkliwe kary pieniężne. Dotychczasowa dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych z dniem 25 maja 2018r utraci moc. RODO wprowadza obowiązek posiadania przez wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe  / dane wrażliwe/ - nowego dokumentu – rejestru czynności przetwarzania. Rejestr ten musi zawierać między innymi informacje o technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa.

   

                                                                                                                 

   Z dniem 1 grudnia 2017r weszła w życie ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej  / Dz.U.17.2217/.  Zgodnie z art 6 tej ustawy lekarzem poz jest lekarz który:

   

 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
 • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
 • posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo
 • posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej – z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu poz lub który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł taką umowę.
 • Lekarzem poz jest także lekarz :

 • posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
 • posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych , udzielający świadczeń z zakresu poz przed dniem 31 grudnia 2024r, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz lekarz objęty art 14 ustawy z dnia 24.08.2007r o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.07.1172/.  Art 14 tej ustawy dotyczy lekarzy którzy wykonywali zawód lekarza poz przed dniem 29.09.2007r i spełniali następujące wymagania:
 •  posiadali specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia  lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 • posiadali inne kwalifikacje niż wymienione wyżej , którzy udzielali przed dniem 29 .09.2007r przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie poz.  Lekarz który nie posiada wymaganego okresu doświadczenia  / 10 lat /  zachowuje prawo udzielania tych świadczeń do dnia 31 grudnia 2017r.
 • Kursy w dziedzinie medycyny rodzinnej będą organizowane na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

 Potwierdzenie posiadania prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie poz dla lekarzy objętych art 14 cyt. ustawy  - na wniosek lekarza wydaje  właściwa okręgowa rada  lekarska

Dodatkowo informuję, że lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcą do ukończenia przez tego świadczeniobiorcę 18 roku życia.

 

 • Z dniem 24.11.2017r wejdzie wżycie rozp. MZ w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi  / Dz.U.17.1975/.

 

Rozporządzenie dotyczy postępowania z odpadami powstałymi w miejscu ich wytworzenia i obejmuje też postępowanie z odpadami powstałymi w wyniku udzielania świadczeń w miejscu wezwania.  Dotyczy:

 • odpadów medycznych zakażnych
 • niebezpiecznych
 • innych niż niebezpieczne o kodach  180101,  180104,  180107,  180109,  180181.
 • Osoby udzielające świadczeń w miejscu wezwania stosują opracowaną przez siebie procedurę postępowania z odpadami medycznymi, która zawiera oznaczenie miejsca wstępnego magazynowania odpadów medycznych. Szczegóły  / Dz.U.17.1975/

 • Z dniem 26.09.2017r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1774/.  Poprawa jakości i dostępności nastąpi poprzez zwiększenie w 2017r środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną :

 • świadczeniodawców będących udostępniającymi , za których ustawa uważa podmioty lecznicze mające podpisane umowy cywilne z uczelniami medycznymi na kształcenie przed i po dyplomowe w zawodach medycznych
 • świadczeniodawców którzy realizują leczenie onkologiczne i osiągnęli na dzień 31.12.2016r najwyższą wartość wykonania w danym województwie oraz posiadają w strukturze organizacyjnej oddziały o profilach; onkologia kliniczna, chemioterapia, chirurgia onkologiczna oraz radioterapia
 • świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w profilu neonatologia – trzeci poziom referencyjny z wyłączeniem podmiotów leczniczych i instytutów badawczych
 • wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
 • zakupu pojazdów z zakresu leczenia stomatologicznego/ dentobusów./
 • Z dniem 1 .10.2017r uległo zmianie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1809/

  Zmiana dotyczy rozszerzenia wykazu objętego umową o  profil systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  Świadczeniodawcy będą obowiązani do prowadzenia od dnia 1. 01.2019 r w postaci elektronicznej historii choroby / szpitale /  oraz historii zdrowia i choroby  / ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z wyłączeniem poz  i prywatne praktyki/.

  Rozporządzenie wprowadza również zakaz dla osób uprawnionych do wystawiania recept do wystawienia świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach leczniczych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę.

  Osoby uprawnione na podstawie art 48 ustawy o refundacji leków  nie mogą w czasie leczenia w zakładach leczniczych ordynować świadczeniobiorcy koniecznych do wykonania świadczeń , leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

   

  Kolejne przedłużenie prowadzenia dokumentacji medycznej  w postaci papierowej. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31.12.2018r. Wynika to z art 56 ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  /Dz.U.17.1524/
 • Z dniem 11 maja 2017r wchodzi w życie zmiana ustawy o prawach pacjenta /Dz.U.17.836/

Ustawa doprecyzowuje prawa pacjentów małoletnich oraz prawo pacjentów do leczenia bólu. Ustawa reguluje postępowanie z dokumentacją medyczna w przypadku zaprzestania działalności medycznej. Dokumentację przejmuje podmiot który przejął zadania podmiotu zaprzestającego działalności.  W przypadku braku podmiotu przejmującego dokumentację przejmuje:

 • podmiot tworzący
 • podmiot, z którym podmiot zaprzestający zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji
 • właściwa okręgowa izba lekarska w przypadku śmierci lekarza wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej
 • w sytuacji braku możliwości ustalenia podmiotu odpowiedzialnego wojewoda.
 • Niedopełnienie obowiązków jak wyżej spowoduje, nałożenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

 • Z dniem 30. 04.17r weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów do przywozu, wywozu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy środków odurzających.  Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje dokumenty umożliwiające przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze na podstawie recepty lub dokumentacji medycznej dotyczącej zalecanego przyjmowania danego produktu.

 • Uwaga zmiana wprowadzania gazów i pyłów do powietrza: Z dniem 1 stycznia 2017r w przypadku gdy roczna  wysokość opłaty nie przekracza 100 zł – nie ma obowiązku przedkładania danych marszałkowi województwa – art 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

 

 

o obowiązku sprawozdawczo – statystycznym za 2016r dla indywidualnej praktyki lekarskiej:

 

MZ-11  do 30 marca 2017r dla ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ

MZ-13 – do 15 luty 2017r w zakresie grużlicy i chorób płuc

MZ-14  - do 28 luty 2017r dla świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

MZ – 15  - do 28 luty 2017r jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,uzależnienia od alkoholu

MZ-19  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie leczenia domowego

MZ-24  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie ginekologii i położnictwa

MZ-35A – do 28 luty 2017r badania profilaktyczne pracujących

MZ-88 – do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą

MZ-89  - do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą.

 • Odpady medyczne:

do 15 marca 2017r należy złożyć do marszałka województwa  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach do ich odzysku i unieszkodliwienia za poprzedni rok

 • Kasy fiskalne:

Z dniem 1 stycznia 2017r weszło w życie rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.16r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Dz.U.16.2177/. Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania tylko w sytuacji gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowe- kredytowej, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

 • Od 31 stycznia 2017r zmienia się rozporządzenie MZ w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego  / Dz.U.17.103/. Przepis wprowadza dwie dodatkowe formy kształcenia: udział w kursie medycznym nieobjętym programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności, udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej.
 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Do końca lutego każdego roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje – sporządza i wprowadza do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Oznacza to, że lekarz który korzysta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z samochodu  lub posiada w pomieszczeniach praktyki kotłownię i powoduje emisję spalin jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową :http:/www.krajowabaza.kobize.pl  Zakres informacji zawartych w raporcie określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy  / Dz.U. 16.1877/. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art 289 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – podmiot nie wnosi opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Zwolnienie z opłat nie oznacza zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania i wprowadzania tej informacji do Krajowej bazy.
 • Przedłużony termin składania wniosków do pobierania numerów recept. Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa NFZ   -  przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobrania numerów recept na leki refundowane został przedłużony do 30 czerwca 2017r.

Aktualne przepisy w ochronie zdrowia:

 1. Badania statystyczne na 2017r  / Dz.U.16.1426/
 2. Standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna  / Dz.U.16.1434/
 3. Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2017r  / Dz.U.16.1456/
 4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 / Dz.U.16.1492/
 5. Badania lekarskie przy objęciu urzędu sędziego  / Dz.U.16.1522/
 6. System informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.16.1535 tj/
 7. Refundacja leków, środków spożywczych.../ Dz.U.16.1536 tj/
 8. Wysokość opłat za krew  / Dz.U.16.1538/
 9. Zm. rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne  / Dz.U.16.1555/
 10. Zakres zadań lekarza poz, pielęgniarki i położnej poz  / Dz.U.16.1567/
 11. Zm. rozp. w sprawie LEK i LDEK  / Dz.U.16.1580/
 12. Zawód felczera  / Dz.U.16.1618 tj/
 13. Ustawa o działalności leczniczej  / Dz.U.16.1638 tj/
 14. Przeszczepianie komórek i tkanek  / Dz.U.16.1674/
 15. Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemca ubiegajacego się o udzielenie ochrony międzynarodowej  / Dz.U.16.1724/
 16. Zm. rozp. w sprawie formularzy sprawozdawczych w badaniach statystycznych za 2016r / Dz.U.16.1722/
 17. Swiadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych  / Dz.U.16.1743/
 18. Ustawa Kodeks Postępowania Karnego  / Dz.U.16.1749 tj/
 19. Świadczenia zdrowotne dla osób pozbawionych wolności / Dz.U.16.1748/
 20. Informacje udzielane zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ  / Dz.U.16.1754/ - obowiązuje od 25.11.16r przewiduje co ma zawierać wystąpienie o taką informację, a przede wszystkim pisemną zgodę ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego
 21. Kryteria zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności  / Dz.U.16.1769 tj/
 22. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  / Dz.U.16.1793 tj/
 23. Zm. rozp. w sprawie centrum urazowego dla dzieci / Dz.U.16.1806/

 

 • Nieubezpieczeni objęci świadczeniami lekarza poz. Z dniem 12 stycznia 2017r osoby nie ubezpieczone maja prawo do bezpłatnych świadczeń lekarza poz. Podstawa prawna: ustawa z 4.11.16r o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.16.2173/
 • Przypominamy , że z dniem 31.12.16r wygasają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Zainteresowani lekarze są zobowiązani uzyskać z NFZ indywidualne numery recept. Przydzielenie tych numerów będzie następowało na wniosek lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ.  Na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajduje się komunikat w tej sprawie.