Ważne – odpady medyczne

Uwaga – termin sprawozdania o odpadach:

Lekarze i lekarze dentyści mają czas na mocy nowych regulacji na złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019  do 31 .10.2020 r.

Przedłużenie terminu zostało wprowadzone na mocy ustawy z 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z COVID -19  / Dz.U.20.875/

 

Ważne – odpady medyczne

Lekarze wykonujący zawód w formie praktyki lekarskiej i dentystycznej zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów muszą złożyć w terminie do 24 lipca 2018r  wniosek o wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty,  produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa.

Podstawa prawna : art 50 ust 1 pkt 5e ustawy o odpadach  / Dz.U.18.21 t.j/

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  - '' Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ''.

Wzór wniosku składanego do Marszałka Województwa stanowi załącznik do pobrania poniżej.

Lekarze wypełniają we wniosku dział I i XII.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreślenie z rejestru  oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

                                                                                              Radca prawny

                                                                                           Anna Bandelak

Powrót do aktualności