RODO

NOWE SZKOLENIE www.rododlalekarza.pl/szkolenie

RODO w służbie zdrowia : Kodeks ułatwi stosowanie nowych zasad. Wzory dokumentów do RODO

            Od 25 maja 2018r zaczną obowiązywać nowe unijne standardy ochrony danych osobowych wprowadzone  do porządku  prawnego  przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697  z dnia  27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwane RODO. Rozporządzenie będzie obowiązywać wprost we wszystkich krajach UE, a z momentem jego wejścia w życie w Polsce stracą moc akty prawne które obecnie regulują te kwestie. W obszarze ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych oprócz w/w rozporządzenia znaczenie będą miały : nowa ustawa o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 18.1000)  oraz tzw. Kodeksy Branżowe.

            Informujemy, że powstaje Branżowy Kodeks dla sektora ochrony zdrowia dotyczący zabezpieczenia danych osobowych. Umożliwi on dobranie zakresu zabezpieczenia danych w sposób umożliwiający spełnienie unijnych wymogów.

 

            Do stosowania RODO będą zobowiązane wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym lekarze i lekarze dentyści oraz podmioty lecznicze.

Przez  dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W zbiorze danych osobowych mieszczą się dane o stanie zdrowia. RODO za dane o stanie zdrowia uznaje dane osobowe o zdrowiu fizycznym i psychicznym osoby fizycznej w znaczeniu przeszłym, obecnym i przyszłym. Dane te to informacje o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej,  leczeniu, niezależnie od ich źródła, którym może być lekarz, pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne, badanie diagnostyczne. Dane o stanie zdrowia są danymi wrażliwymi.

 

RODO utrzymuje zakaz przetwarzania danych wrażliwych  (ich zbieranie, modyfikację, usuwanie).

RODO dopuszcza przetwarzanie danych wrażliwych tylko w następujących sytuacjach:

            -   za zgodą osoby, których dotyczą

            - gdy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego przez pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Z nowych przepisów będzie wynikał obowiązek informacyjny przy zbieraniu i przechowywaniu danych, w tym obowiązek podawania osobom, których dane dotyczą między innymi danych administratora (dane kontaktowe), celu przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach danych, okresu przez który dane będą przechowywane, informacji o prawie żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie cofnięcia w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych.

Będzie również istniał obowiązek zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych np.

z firmami serwisującym sprzęt medyczny, z firmami informatycznymi, księgowymi, kadrowymi itp.

Dotychczasowe dokumenty w zakresie danych osobowych tracą moc, ale będzie istniał obowiązek opracowania i posiadania nowych dokumentów.

Wzory dokumentów można uzyskać w OIL w Rzeszowie według zasad zamieszczonych poniżej.

 

                                                                                                             Radca prawny Anna Bandelak

 

 

 

                                                                                                             Radca prawny Anna Bandelak

Wzory dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych

 

 

            Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie informuje, że prawo otrzymania wzorów dokumentacji wdrażającej RODO do praktyk prywatnych przysługuje  wyłącznie lekarzom członkom OIL w Rzeszowie. Wzory tych dokumentów mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu wdrożenia do własnej praktyki lekarskiej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystane w żaden inny sposób.

            Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne mogące wyniknąć z nieprawidłowego wdrożenia wzorów dokumentów ani za niemożliwą do przewidzenia w chwili obecnej interpretację prawidłowości dokumentacji dokonaną przez organy kontrolne.
            Warunkiem otrzymania wzorów dokumentacji jest przesłanie podpisanego oświadczenia (plik do pobrania poniżej) na adres:

oilrz@pro.onet.pl lub okm.rzeszow@onet.pl

Powrót do aktualności