PRZYPOMNIENIE o obowiązku informowania Okręgowej Izby Lekarskiej o zmianach dotyczących wykonywania zawodu lekarza

Wykonywanie zawodu lekarza polega przede wszystkim na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom, ale także na prowadzeniu przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, w tym SP ZOZ-mi, NZOZ-mi, spółkami itp.

Wykonywaniem zawodu lekarza jest także zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, lub urzędach te podmioty obsługujących w ramach których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, czyli np. obecnie jeszcze zatrudnienie w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia.

            Wykonywanie zawodu lekarza może odbywać się w różnych formach organizacyjno-prawnych tj. w ramach działalności gospodarczej, na podstawie umowy cywilnoprawnej tzw. kontraktu, czy też na postawie umowy o pracę.

            Jeśli lekarz zamieszkujący na obszarze działania danej Okręgowej Izby Lekarskiej zaprzestaje wykonywania zawodu, a może to uczynić z różnych powodów :

np. z powodów zdrowotnych, z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, wyjazdu za granicę, to powinien pamiętać o tym, aby zgłosić ten fakt do Okręgowej Izby Lekarskiej. 

Fakt zgłoszenia  zaprzestania wykonywania zawodu lekarza istotny jest również ze względu na obowiązek opłacania składki członkowskiej. Każdy lekarz ma obowiązek uiszczania składki członkowskiej, o ile nie jest z tego obowiązku zwolniony, zatem jeśli lekarz nie złoży stosownego oświadczenia do Izby, to pomimo faktycznego zaprzestania wykonywania zawodu, będzie na nim ciążył obowiązek opłacenia składki członkowskiej za ten okres.

Aby zwolnić się z tego obowiązku wystarczy zgłosić do Izby Lekarskiej fakt zaprzestania wykonywania zawodu, a także złożyć oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu lub z innych źródeł przychodów, o jakich mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury.

            Należy także pamiętać o tym, że lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwą okręgową radę lekarską i musi odbyć przeszkolenie.

 

 

                                                                                                                                 Dr  Joanna  Paśkiewicz

Obrazy

Powrót do aktualności